(1)
จันทร์ศรีมา ว.; ศิริสว่าง ว.; จิตรวิจารณ์ ช. การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 7-17.