(1)
กันทะโย ว.; ณ เชียงใหม่ ณ.; ศิริสว่าง ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 63-79.