(1)
อินต๊ะ ณ.; ณ เชียงใหม่ ณ.; คำชัย ท. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2017, 10, 37-47.