(1)
ชิดทอง พ.; โฆสิโต ป. บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย. ว.พิฆเนศวร์ 2017, 13, 1-11.