(1)
ศรีประพันธ์ อ.; รวมเจริญ พ.; จันทรจิตร ช. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสาร ผ่านยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 1-14.