(1)
ปิยะประภาพันธ์ ส.; อุทุมพร น.; ศักดิ์รุ่งพงศากุล ศ. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 15-24.