(1)
อำไพฤทธิ์ พ.; พรหมศิริ ส.; เสนาสวัสดิ์ ส. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 39-50.