(1)
ชูมก พ.; คุณประดิษฐ์ ท.; พีรพรพิศาล ย. ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 81-97.