(1)
โนพวน ร.; ชมภูคำ ว.; แก้วศิริ ส. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 143-156.