(1)
ณะชัยวงค์ เ. ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 189-200.