(1)
ติดทะ ภ.; จันทรปัญญา พ. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2015, 11, 55-67.