(1)
ต๊ะลิสังวาลย์ น.; แก้วศิริ ส.; อินทะยะ ย. การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. ว.พิฆเนศวร์ 2015, 11, 87-98.