(1)
ไชยบุตร ว.; อินทะยะ ย.; อินตุ่น ศ. การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2015, 11, 50-64.