(1)
ไชยเลิศ ศ.; มณีโกศล ช. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. ว.พิฆเนศวร์ 2015, 11, 86-99.