(1)
ใจไฝ่ ป. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน. ว.พิฆเนศวร์ 2015, 11, 169-187.