(1)
ปิยธมฺโม ว.; คุตฺตสีโล ด.; อินทนนท์ ว.; ปันธิยะ พ. ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา. ว.พิฆเนศวร์ 2016, 12, 57-71.