(1)
เหลืออรุณ ว.; ติรกานันท์ ส.; พันธุ์ไทย บ. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน. ว.พิฆเนศวร์ 2016, 12, 87-101.