(1)
คำยอง จ.; อินทะยะ ย.; ภู่วิภาดาวรรธน์ ผ. การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด. ว.พิฆเนศวร์ 2016, 12, 29-41.