(1)
คำปลิว ว.; ฉัตรรุ่งเรือง บ.; ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2016, 12, 139-148.