(1)
สุดดี อ.; จันทร์เอี่ยม ว. ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ว.พิฆเนศวร์ 2016, 12, 161-172.