ปลั่งกลาง ช.; มีมาก ฐ.; อุดมศรี ช. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 55–66, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100392. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.