มาชุมแสง อ.; มีมาก ฐ.; อุดมศรี ช. พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 97–109, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100397. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.