ดินฟ้า พ. ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพกับผลที่มีต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 129–142, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100402. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.