กิจจนศิริ ป. ขนาดของเซต. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 143–144, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100403. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.