คุณประดิษฐ์ ท.; นุ่มมีศรี ส.; เขาดี ว. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 49–65, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100573. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.