สำราญ ช. การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 9–16, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100589. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.