คณะนัย พ. การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอท่ามกลางบริบทของสังคม ที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 25–32, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100592. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.