แสนคำ ศ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 93–100, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100609. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.