ผิวอ่อน ช.; ครุฑเมือง ส. การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1–17, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/101282. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.