สินลา เ.; สังฆพินิต พ.; จันทร์แรง เ.; โคตรสุโพธิ์ พ. กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 31–41, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/107588. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.