อินหวัน ส.; สัตโยภาส ส.; จันต๊ะ ร. A Study of Structure and Function of the Beliefs and Ritual Respecting to Chao Luang Kham Dang in Chiang Dao District, Chiang Mai Province. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 73–86, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/110178. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.