ผาคำ ป. การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 77–88, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/117939. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.