รินปัญโญ อ.; พูลพิพัฒน์ น.; พันชนะ ก. วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 55–68, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/121680. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.