ทิพย์เดช บ.; ครุฑเมือง ส.; วิวัฒนเศรษฐ์ เ. คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร:: กรณีศึกษาอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 49–62, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131541. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.