แก่นจันทร์ ว.; ครุฑเมือง ส.; วิวัฒนเศรษฐ์ เ. วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 63–83, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131547. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.