กุลรินทร์ ป.; พูลพิพัฒน์ น.; พลมณี ศ. การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ.2550-2559. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 123–133, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131556. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.