แกล้วทนงค์ เ.; วงษ์ทอง ล.; นันทเพ็ชร ก. การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 149–165, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131568. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.