กุณาวงศ์ ธ.; มณีกุล จ.; วรรณไพศาล เ. มโนทัศน์โลกศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 167–176, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131577. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.