โชติการ ส.; อุทธโยธา ส.; วิชาอัครวิทย์ จ. การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 193–204, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131602. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.