บุตรแก้ว ว.; วิชาอัครวิทย์ จ.; อุทธโยธา ส. การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 205–215, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131613. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.