ยศรุ่งโรจน์ เ.; จันทร์นวล ณ. โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 217–230, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131620. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.