อินสาร ศ.; ตุ่นแก้ว ส.; อุปปินใจ ส.; เวชชะ ป. รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 123–137, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/161010. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.