เสือหัน อ. แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 151–166, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/174121. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.