เอื้อไตรรัตน์ ร.; ศรจิตติ น. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 87–100, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/175185. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.