ซื่อเกียรติขจร ร.; พูลพิพัฒน์ น.; สัตโยภาส ส. การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 11–18, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/181687. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.