แดงไฟ ป.; พูลพิพัฒน์ น.; พลมณี ศ. หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ “จุดไฟในใจคน” ของหลวงพี่น้ำฝน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 45–53, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/194603. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.