หลี่ เ. .; สัตโยภาส ส. .; กิจชาลารัตน์ ข. . . การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 27–36, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/204277. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.