พันอ้วน ว.; กตัญญู จ.; ชวพงค์ ว. ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 149–159, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/211211. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.