สมทรัพย์ ช. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542: กรณีประโยชน์ตอบแทน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 1–18, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/219878. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.