ทายะติ ส. . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 55–68, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/224682. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.